Mūsu uzņēmums veic tehnisko projektu izstrādi, tādu kā:

  • Ugunsdrošības pasākumu pārskats;
  • Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (individuāla cena, atkarīga no objekta platības un darbības specifikas);
  • Iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu sistēmu projektēšana;

Ugunsdrošības pasākumu pārskats

Ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) izstrādāts saskaņā ar 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – Ēku būvnoteikumi) 72.5.punkta prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir aprakstīt būvobjekta esošos ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz būvobjekta nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakciju, pasākumiem uguns un dūmu izplatīšanas ierobežošanai, ēkas sadalīšanu ugunsdrošības nodalījumos, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanai, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai u.c. ugunsdrošības prasības. Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi ir iekļauti esošā būvobjekta risinājumos.

Pārskatā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi būvobjekta telpu ekspluatācijas stadijā.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” būve projektēta tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

  • tā noteiktu laiku saglabātu nestspēju;
  • ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē;
  • neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;
  • būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;
  • neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”