• Veselībai kaitīgo apstākļu mērījumu protokoli.
 • Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi un darbi, kuros tie lietojami.
 • Pasākumu plāns veselībai kaitīgo un bīstamo apstākļu novēršanai.
 • Darba vides iekšējās uzraudzības plāns.
 • Rīkojumi par atbildīgā nozīmēšanu par darba aizsardzību, atbildīgā par ugunsdrošību, darbinieku norīkošanu uz obligātajām veselības pārbaudēm u.tml.
 • Ievadapmācības instrukcijas.
 • Apstiprināts darba aizsardzības instrukciju saraksts.
 • Apstiprināto darba aizsardzības instrukciju komplekts.
 • Ievadapmācības reģistrācijas žurnāls vai cits dokuments.
 • Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnāls vai cits dokuments.
 • Uzraudzības iestāžu sastādīto rīkojumu un norādījumu lieta.
 • Darbinieku saraksts, kuri strādā veselībai kaitīgos vai bīstamos apstākļos un kuriem jāveic obligātās veselības pārbaudes.
 • Darbinieku obligāto veselības pārbaužu kartes.
 • Ugunsdrošības instrukcijas.
 • Ugunsdrošības instruktāžu reģistrācijas žurnāls (ja netiek reģistrēts darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnālos vai dokumentos).
 • Ugunsdzēšamo aparātu uzskaites žurnāls
 • Darba aizsardzības speciālista amatinstrukcija.
 • Uzticības personu ievēlēšanas sapulces protokols un apstiprināts uzticības personu saraksts.
 • Iekārtu, instrumentu un mēraparātu tehniskās pases.
 • Darba aizsardzības normatīvo dokumentu komplekts.
 • Apstiprināts amatu, profesiju un darbu saraksts, pēc kura notiek darbinieku apmācība elektrodrošībā.
 • Obligāto veselības pārbaužu uzskaites saraksts (žurnāls).
 • Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimuma saraksts.