Ievadapmācībā nodarbinātie iegūst šādas zināšanas:

 • uzņēmuma darbības veids un būtiskākie darba vides riska faktori;

 • darba vides riska faktoru ietekme uz drošību un veselību;

 • uzņēmuma darba kārtības noteikumi;

 • darba aizsardzības sistēma uzņēmumā;

 • obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība;

 • drošības zīmes;

 • nodarbināto tiesības un pienākumi;

 • nodarbināto pārstāvniecība;

 • vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā;

 • citi darba aizsardzības jautājumi.

Instruktāža darba vietā nodarbinātie iegūst šādas zināšanas:

 • vispārīga informācija par konkrēto iestādi, cehu, iecirkni, objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas organizāciju;

 • nodarbināto drošas pārvietošanās (maršruta) shēma iestādes, iecirkņa, ceha vai objekta teritorijā;

 • konkrētās darba vietas vai darba veida raksturīgie darba vides riska faktori;

 • darba vides riska faktoru ietekme uz veselību un drošību;

 • drošas darba metodes;

 • darba aprīkojuma lietošana;

 • individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana;

 • rīcība ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā;

 • drošības zīmes konkrētajā darba vietā;

 • darba aizsardzības pasākumi;

 • citi darba aizsardzības jautājumi.