Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver:

Ievadapmācību:

Nodarbinātos iepazīstina ar darba aizsardzību uzņēmumā. Ievadapmācību nodrošina visiem nodarbinātajiem neatkarīgi no to izglītības un darba stāža attiecīgajā profesijā vai amatā uzreiz pēc nodarbinātības, ražošanas vai mācību prakses uzsākšanas.

Instruktāžu darba vietā:

Nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un metodes:

  • sākotnējo – veic uzsākot darbu, pēc norīkojuma veikt darbu citā darba vietā, ierodoties komandējumā, veicot darbus cita uzņēmuma teritorijā.

  • atkārtoto – veic darba gaitā, ne retāk kā reizi gadā, bet darbos ar bīstamām iekārtām un paaugstinātas bīstamības darbos ne retāk kā reizi sešos mēnešos

  • neplānoto instruktāžu – ja mainās darba apstākļi, tehnoloģijas u.tml., ja noticis nelaimes gadījums, ja nodarbinātais pārtraucis darbu ilgāk 60 dienas, bet darbos ar bīstamām iekārtām vai paaugstinātas bīstamības darbos ilgāk par 45 dienām.

  • mērķa instruktāžu – organizē darbiniekiem, kuri iesaistīti avāriju un katastrofu likvidēšanā, veic darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā amatu, veic vienreizēju darbu ārpus uzņēmuma teritorijas, veic darbu, kura izpildei nepieciešams atsevišķs rīkojums vai atļauja.

Tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu:

veic par konkrētu darba aizsardzības jautājumu (piemēram, detalizētu apmācību par konkrētu darba vides riska faktoru, jaunu darba aprīkojumu, individuālo aizsardzības līdzekli, tehnoloģiju vai produktu) darba devējs organizē, ja tas nepieciešams nodarbināto zināšanu līmeņa paaugstināšanai un drošai darba veikšanai.