Veselības pārbaudi veic personām:

  • Kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā, kur viņu veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori, kuri pārsniedz noteiktas normas: dažādi ķīmiskie faktori, putekļi, bioloģiskie faktori, fizikālie faktori (starojums, temperatūras izmaiņas, troksnis, vibrācija, fiziska pārslodze, redzes sasprindzinājums), psihoemocionālie faktori un citi darba vides faktori, kas var ietekmēt darbinieka veselību.
  • Kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem: darbs augstumā, bīstamo iekārtu operatori, darbi ekspluatācijā esošās elektroietaisēs ar spriegumu 50 V un lielāku, darbi, kas tiek veikti slēgtās pazemes telpās šahtās un slēgtās cisternās, spridzināšanas darbi, darbi ar gāzmaskām, vilcienu vadītājiem, palīgiem un dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas dažādi darbinieki, gaisa kuģu tehniskās apkopes apliecības īpašnieki un apliecības saņemšanas pretendenti.

Darba devējs, atbilstoši darba vides riska novērtējumā noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem, nosūta nodarbinātos un personas uz veselības pārbaudi:

  • Personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai;
  • Nodarbinātos periodiskās veselības pārbaudes veikšanai;

Nosakot periodisko veselības pārbaužu biežumu, ņem vērā veselībai kaitīgo darba vides faktoru ekspozīciju un noteiktās robežvērtības, veselībai kaitīgo darba vides faktoru vai darba īpašos apstākļos specifiku: veselības pārbaudi veic 1 reizi gadā vai reizi 2 gados , vai reizi 3 gados.

Ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes veikšanai:

-ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi;


-pēc arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos darba apstākļos kā nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis arodslimības pazīmes, kas attīstījušās viņa darba vietā esošo veselībai kaitīgo darba vides faktoru iedarbības rezultātā;


-ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartē pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiņu;


-pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba vides faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību;


-pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.