• Apmācība ugunsdrošības jomā.
 • Kompleksā ugunsdrošības apkalpošana.
 • Ugunsslodzes aprēķins.
 • Dokumentācijas izstrāde ugunsdrošības jomā.
 • Konsultācijas ugunsdrošības jautājumos.
 • Objektu ugunsdrošības novērtēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām.
 • Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude.
 • Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude.
 • Ugunsdzēsības hidrantu remonts, nomaiņa, pārdošana.
  • MK. 238. “Ugunsdrosības notikumi”:
  • 106. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības hidranta pārbaudi ne retāk kā reizi gadā.
  • 107. Par ugunsdzēsības hidranta pārbaudes rezultātiem persona, kura veica pārbaudi, sastāda pārbaudes aktu. Aktā norāda ugunsdzēsības hidranta numuru, tipu un ražību (litri sekundē), ūdens spiedienu ūdensvadā (bāri), ūdensapgādes cauruļvada diametru un ūdensapgādes sistēmas atbilstību tehniskā projekta risinājumiem un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes aktam pievieno ārējā ūdensapgādes tīkla plānu, kurā norādīta ugunsdzēsības hidranta atrašanās vieta.
  • 108. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu uztur tā, lai ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā.
  • Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas remonts, diagnostika, audits.
 • Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu aprīkošana un pārbaude
 • Ugunsdrošības instruktāža.
 • Evakuācijas praktisko nodarbību organizēšana. Praktiskā apmācība dūmu kamerā (praktiskā rīcība ugunsgrēka gadījumā piedūmotā vidē).
 • Praktiskās nodarbības izmantojot pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Evakuācijas plānu izstrāde.

Ugunsgrēka riska novērtēšana

 • Mūsu uzņēmums piedāvā izstrādāt objekta ugunsgrēka riska novērtējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 • Ugunsgrēka riska novērtējuma rezultātā Jūs iegūstat
  • Tiek izstrādāts normatīviem aktiem atbilstošs ugunsgrēka riska novērtējums;
  • Objektā tiek izvērtēta tā atbilstība normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā un uzņēmums savlaicīgi var sagatavoties valsts pārraudzības institūciju pārbaudēm;
  • Objekts apzina potenciālos riska avotus un var realizēt reālus pasākumus riska mazināšanai;
  • Profesionāli sagatavots ugunsgrēka riska novērtējums var kalpot kā spēcīgs arguments nosakot objekta apdrošināšanas prēmijas likmi;
  • Iespējams sagatavot specifisku, objektam pielāgotu ugunsgrēka novērtēšanas metodi, kuru uzņēmuma atbildīgais speciālists izmanto ikgadējai objekta ugunsgrēka riska līmeņa uzraudzībai.